Стажове и обучения

Пасивното учене не е ценност за нас!

Днес младите хора са изложени на един постоянен поток от информация, но им липсват възможности да използват знанията си в реалността. В стажантските си програми ние от Атитюд залагаме на активното учене, което позволява на учащите се млади хора да практикуват. Ученето чрез преживяване ви предизвиква да се срещнете с границите на своите възможности в сферата на консултирането и психотерапията. Приемате ли предизвикателството?

Програма за личностово развитие и социална реализация„ИНСАЙТ” е програма с групов формат. За повече информация виж ПРОГРАМА ЗА ЛИЧНОСТОВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ „ИНСАЙТ”.

Стажът е с продължителност 3 месеца и всеки допуснат участник получава своят индивидуален план за работа, съобразен със свободното му време, индивидуалните му характеристики и нужди.

Гласувайки ни  доверие, стажантите получават възможността да придобият базови знания относно:

– Съществуващите различни видове групи, в зависимост от своята конкретна цел;

– Използването на средства,техники и поставянето на цели в процеса на промяната;

– Терапевтичният елемент в групите;

– Защитните механизми и процеса на приспособяване към групата на всеки нейн член;

– Жизненият цикъл на групата и етапите през които преминава тя в процеса си на развитие;

Стажантската програма в групов формат е ценна, тъй като само преживяването на събитието да си част от група, дава ползата всеки да застане и да се почувства като човек от „другата страна”.

Груповото преживяване е изпълнено с учене. Всяко емоция се забелязва и отработва в групата, водейки след себе си осъзнаване и отговори на фундаментални въпроси, част от всеки живот и личност.

Тук ще можете да наблюдавате практическото прилагане на вече получените знания. Всеки участник ще може сам да усети и открие терапевтичния ефект на получените обратни връзки; на възможността да се изразяват чувства; на получаването и даването на подкрепа; на надеждата породена от успеха на другия и т.н.

Макар и като стажант, Вие също сте част от групата и тя ще ви предложи много благотворни и разнообразни междуличностни преживявания. Някои от тях ще бъдат положителни, други отрицателни, но при всички случаи ще имат дълбоко влияние върху  професионално и личностно ви развитие.

Стажът приключва с писмена равносметка  от двете страни и издаването на документ за участие в стажанска програма.

 

Важно

Подборът на допуснатите за участие в стажантските програми на АТИТЮД-Център за психологическо консултиране става след предварителна заявка, мотивационно писмо и проведено интервю.

Индивидуалното психологическо консултиране е един от двата основни вида психологическо консултиране. Целта при него е да се подпомогне клиента в решаването на проблема, заради който е потърсил помощ.

Тук психологът не решава проблема на клиента, а го стимулира да поеме отговорност за личностната си промяна, използвайки различни средства, методики и техники на работа.

Стажът се провежда в рамките на 6 месеца и има 3 поредни модула.

ПЪРВИ МОДУЛ

Целта на първия модул е  запознаване с основите на индивидуалното консултиране. По време на този модул се придобиват знания, свързани с  отговори на въпросите:

  • Какво е индивидуално психологическо консултиране?;
  • Какви са принципите, целите и правилата при индивидуалното консултиране?;
  • Как се изгражда терапевтична връзка клиент – консултант?
  • Кои са най-често срещаните защитни механизми на Аз-а и неговия процес на адаптиране?
  • Какво е формулировка на случай и кои са касаещите я основни модели и направления?;
  • Кои са успешните компоненти при построяването и представянето на  формулировка?

ВТОРИ МОДУЛ

Във втория модул, всеки участник в стажантската програма има възможността да приложи придобитите вече знания. Основната задачае е събирането на информация за клиент (снемане на анамнеза) и изготвяне формулировка на случая му.

За целта АТИТЮД – Център за психологическо консултиране се ангажира да осигури клиент с който вие да  работите.

В този етап на обучението, обратната връзка на клиента, с който се провеждат работните срещи е изключително важна.

ТРЕТИ МОДУЛ

Третият модул от стажантската програма е предназначен само за студенти от специалност психология (психология; клинична и консултативна психология; детско-юношестка психология).

Неговата задача е да даде възможност на участниците да работят под супервизия.

Освен планирани срещи за упражняване на индивидуалния подход в психологическото консултиране, са предвидени и регулярни срещи с опитен консултатнт по специалността. В тези срещи ще се обсъжда работата  с клиента, като целта е повишаването на компетентността на обучавания.

Консултирането под супервизия е в помощ на всеки от вас,  подпомагайки го да се учи от своя опит, да развива уменията си и да повишава качеството си на работа.

На тези срещи, се обсъждат и дискутират възникналите етични проблеми в хода на работата; изследват се използваните  средства и техники за работа; обучаващият се  правите ясни предценки на подхода си с клиента и сам открива своя потенциал и своите слаби страни в практиката.

Стажът завършва с писмена равносметка от двете страни и издаването на документ за участието в стажантска програма.

 

Важно

Подборът на допуснатите за участие в стажантските програми на АТИТЮД-Център за психологическо консултиране става след предварителна заявка, мотивационно писмо и проведено интервю.

Свържете се с нас!