Психодиагностика

Психодиагностиката е възможност да опознаете себе си!

В психологията психодиагностиката разкрива индивидуалните и неповторими черти на характера и отделните свойства и особености на личността.
Съществуват различни методи за диагностика. Ето и най-разпространените от тях:

  • Личностови въпросници. Те носят информация относно личностовите черти и характеровите особености на индивида;
  • Проективни и полупроективни методики (изследват предимно процесите на функциониране на личността и несъзнаваното ниво на психичния живот на личността )
  • Наблюдение и дискусия. Това основни методи и присъстват при всяка среща с психолога.

Като част от приложната психология, психодиагностиката се използва в смисъла на психологическото измерване на личността. Предмет на психодиагностиката са индивидуалните, неповторими черти и особености на характера, както и отделните характеристики и свойствата на изследваната личност.

Тяхното определяне е основата, на която трябва да стъпи понататъшната психотерапия или психологическо консултиране, давайки ясна представа на специалиста, какви методи, техники, средства и похвати би могъл да използва в работата си.

Психодиагностиката е насочена към начина, по който функционират отделните психични сфери на личността – внимание; памет; интелект и мислене; личност.

Процедурата на психодиагностицирането се осъществява с помощта на различни инструменти, класифицирани в следните категории:

КОГНИТИВНИ СПОСОБНОСТИ

Тестовете, изследващи когнитивните способности се прилагат за оценка на възприятията, диагностика на нарушения, свързани с когнитивните функции (памет, внимание, концентрация, езикови умения и т.н.). Обикновено съдържат различен по обем материал-числа, думи, фигури, образи и други различни по своята същност стимули, които подпомагат изготвянето на заключения, макар и условни, за особеностите във функциите на нервно-психичната дейност и типа темперамент.

В тази категория влизат и всички тестове за изследване и оценка на коефициента на интелигентност и постиженията на личността.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ЛИЧНОСТОВИ ВЪПРОСНИЦИ

Личностовите методики спомагат за определянето на различни личностови измервания, касаещи психични състояния и касаещите ги проблеми или нарушения.

В „АТИТЮД” ние използваме тестове, смятани за златен стандарт при личностовите въпросници, изследващи психопатология и личностна структура. Сертифицирани сме да работим с методики като:

MMPI – 2 (Минесотски многофакторен личностен въпросник), койтопокрива почти целия спектър от психични иемоционални разстройстваи се е превърнал в неизменна част от почти всяко клинично изследване.

REVISED NEO PERSONALITY INVENTORY (NEO PI – R) е един от най-популярните тестове в света, базиран на петте фактора, определящи поведението в широк кръг от ситуации, включително и на работното място.

ПРОЕКТИВНИ И ПОЛУПРОЕКТИВНИ МЕТОДИКИ

Посредством подобни тестове, възприятието се представя като активен процес. Посредством неговото изследване се изваждат основните поведенчески схеми на личността, както и нейните актуални потребности. За разлика от другите методики, проективните техники създават възможности за многообразие от отговори, които биват разглеждани като отражение на вътрешните подбуди и мотивация, преживян опит, чувства и мисли.

Такива методики са Тест на Роршах, ТАТ (Тематично Аперцептивен Тест); Тест на Вартег и др.

ДРУГИ МЕТОДИ

Диагностична беседа, дискусия, наблюдения, интервю, анкети и др.

Психодиагностичните изследвания се прилагат индивидуално. Тяхното комбиниране и избор се определя от специалистите в нашия екип, така че да могат да дадат търсеният и от професионалистите и от клиента отговор.

Периодът на детството е един от най-значимите периоди от развитието на човека, тъй като настъпват прогресивни изменения във всички сфери, започвайки от усъвършенстване на психофизиологичните функции, до появата на сложни личностни трансформации. За разлика от другите живи същества, човешкият индивид е най-безпомощен и уязвим в своето детство.

Психодиагностиката дава възможност да се изучи неповторимата човешка индивидуалност. Всяко дете е както уникално, така и различно от останалите деца на същата възраст, защото на фона на утвърдените възрастови особености се проявяват и индивидуалните различия. Те се отнасят както до физиологични и физически особености, така и до психически и личностни качества.

Децата са различни и по отношение на проявите на висшата нервна дейност, типовете темперамент и т.н. те се отличават по своите интереси, влечения и потребности.

Не без значение е и емоционалната атмосфера в семейството, която оставя своя отпечатък върху детската личност. Много деца реагират с емоционални смущения на напрегнатите ситуации или на вътрешните си конфликти. Те могат да сънуват кошмари, да изпитват страхове, да имат проблеми в детската градина или училището; да гризат ноктите си; да проявяват агресия; да избухват ненадейно; да тормозят братята и сестрите си; да получават тикове и да се държат по много други симптоматични начини.

Диагностиката дава възможност да се изучават и различни психически състояния, емоционални кризи, противоречия в хода на възрастовата динамика.

Това се отнася както за развитието в норма, така и в патологията, при гранични състояния; кризи; отклонения; задръжки и др.

ПРОЕКТИВНИ МЕТОДИКИ

При работата с деца се използват множество диагностични тестове, като проективните заемат особено място, тъй като са достъпни и удобни за работа, не отнемат много време, а носят богата информация.В практиката си ние използваме проективни методики като: Children’s Apperception Test (CAT); Тест на Рене Жил; Тест на С. Розенцвайк; Цветови тест на Люшер и др.

КОГНИТИВНИ СПОСОБНОСТИ

Изследването на когнитивните способности дава информация за интелигентността на детето или способността му да реагира в нови и непознати ситуации. Специално място тук се отделя на интелекта, който може да бъде определен като способност на индивида да действа целенасочено, да мисли разумно и успешно да отразява заобикалящата го действителност.

Използвани методики в тази категория са: Матриците на Рейвън; Тест на Векслер, както и редица тестове за изследване на паметта и възприятията.

ЛИЧНОСТОВИ ВЪПРОСНИЦИ

Един от най-разпространените методи за проучване особеностите на личността са въпросниците. Те са оценъчен метод, построен върху непряката самооценка.

В психодиагностиката въпросниците изследват както общите, така и отделните характеристики на личността; специфични и индивидуални особености, свързани с влечения, предпочитания, интереси, начин на приспособяване. Чрез тях се изследва ценностната система, социализацията, социалната и професионалната ориентация, формирането на Аз-а, на самосъзнанието и мотивите за действие.

В детската психодиагностика, най-често използваните личностови въпросници са: Въпросник за изследване на темпераментовите черти у детето на Х. Айзенк; Въпросник за измерване на агресивността на Бъс-Дюрки; Въпросници за изследване на депресия и тревожност и др.

Едва ли има някой, който поне веднъж през живота си да не е чувал думите: „Ако учиш много и получаваш хубави оценки, ще си намериш добра работа и висока заплата.” или „Ако не влезеш и не завършиш университета, няма да можеш да си намериш добра работа.” Тези послания навеждат на въпроса дали високите оценки задължително са гарант за добра работа и дали училището и университета подготвят младите хора за реалния живот и намирането на работа?!

Несъмнено трудът има своето значение в живота на човека. Невъзможността да се трудим, влече след себе си негативни последици като дезорганизация на свободното време; занемаряване и намаляване на личната ефективност; бедност; социална изолация и др.

Трудейки се, човек успява да задоволи голяма част от своите жизнени потребности. Работата дава усещане за сигурност; възможности за общуване с повече хора; развитие на собствените способности и умения; получаване на одобрение и признание от другите хора.

Оказва се обаче, че не само невъзможността за работа, но и неподходящо избраната професия, също може да стане причина за липсата на удовлетвореност от живота, а също така и да провокира създаването на предпоставки за наличието на психични и физически оплаквания и неразположения като раздразнителност; високо кръвно налягане; главоболие; депресия; стомашни проблеми; проблеми със съня и др.

Проучванията показват, че над 70% от българите не са удовлетворени от избраната професия и от кариерата си. Често търсят вината за това в икономиката на страната, образователната система или работодателите.

А отговорът всъщност се крие предимно в избора на подходяща професия, информираността, подготовката и положените усилия.

Добрият професионален избор обхваща две основни направления. От едната страна стоят собствените умения, познаването на личните заложби, знанията, личностовите особености, интересите, желанията и ценностите на личността, а от другата са добрата информираност за реалните възможности за обучение, изискванията и условията на пазара на труда.

Избирайки професия, ние хората доста често действаме хаотично, ангажираме се с първата ни попаднала възможност, влияем се от мнението на близките ни, модата и заобикалящата ни среда. Така изборът ни от съзнателно решение се превръща в компромис между различни желания и въздействия.

Нашата цел е посредством различни методики да подпомогнем всяко дете, юноша или възрастен човек, да направи добър професионален избор, който едновременно да отговаря на желанията и способностите му, на ресурсите, с които разполага и на изискванията и възможностите на пазара.

Целият процес преминава през няколко основни етапа: информиране; оценяване посредством тестове и въпросници; консултиране и тренинг за умения.

Ние вярваме, че подходяща за теб е тази професия, с която ще можеш да се справяш много добре, ще ти носи удовлетворение и ще ти осигури нещата от които имаш нужда и които цениш.

Свържете се с нас!