Бизнес Консултиране

„Бизнесът е жестока игра. Тук слабите умират!“

В бизнеса най-важният ресурс са хората. Много често хората не са достатъчно заинтересовани от работата си; хората са пасивни в работата си; хората допускат грешки и правят пропуски. Именно в тези моменти бизнесът има нужда  от промяна, взети решения и поети рискове тъй като само така може да отговори на конкуренцията и предизвикателството на утрешния ден. Ние сме готови да бъдем до вас!

Консултиране на фирми и организации е най-новата услуга в нашия продуктов каталог.Това, което Ви предлагаме е колкото познато, толкова и не традиционно и иновативно.

Ние използвахме нашия десет годишен опит в консултирането, психотерапията, психодиагностиката, работата с групи и екипи, личностното израстване и развитие, за да създадем един уникален и неповторим прийом в развитието на човешките ресурси и потенциал. Използваният от нас прийом, акцентира върху човешките взаимоотношения и развитието на т.нар. емоционална интелигентност.

Основният елемент в нашия подход, е че ние не работим с абстрактни понятия като „фирма”, „организация” и т.н., защото знаем че зад всяко едно юридическо лице стои отделна личност или група от хора. Знаем, че всеки човек работи заедно с други хора или за други хора и не би могъл да скрие своите личностни затруднения и лимити зад която и да е организация, фирма, политика и пр.

Именно поради тази причина, ние предлагаме услуги, които са свързани с индивидуалното развитие и израстване на всеки един мениджър или служител в организацията.

Защото сме експерти по отношение на човешката промяна, ние знаем, че хората се променят много трудно. Знаем също така, че високото заплащане, чрез което много работодатели се стремят да се справят с текучеството на кадри, не е достатъчна причина за изграждането на здрава и устойчива във времето мотивация в екипа на фирмата или организацията.

Съвсем открито можем да кажем, че всички проблеми в една организация започват и свършват с хората в нея. Тъй като сме специалисти не само в работата с хора, но и по отношение на изграждането на структури, които да регламентират и организират отношенията между тях, ние разполагаме с проверени методи, водещи до промяна и резултат.

На българският пазар съществуват много добри професионалисти с добро образование и солидно количество знания в областта на бизнес консултирането. Не винаги обаче техните идеи, наложената визия или модел на работа гарантират успеха. Истината е че всяка добра структура и организация не може да просъществува много дълго време ако не се актуализира и усъвършенства, а това не се случва от само себе си, заслуга на хората вътре в самата организация. Когато те са инертни, мързеливи, незаинтересовани и без мотивация и най-добрите програми, идеи, стратегии или решения умират или остават често неосъществени.

„И най-добре скроените мечти на мишките и хората, остават често неосъществени.”

Робърт Бърнс

Ние разработихме програми и различни модули за обучение и работа с персонала, които са ориентирани към разрешаване на най-често срещаните затруднения и проблеми във фирмите и организациите.

Понякога ясните решения, поставените срокове и осигурените ресурси не са гаранция за напредък и развитие. За отделният човек или служител не е достатъчно да е добре организиран, необходимо е и нещо повече. Най-често то е заключено в тайната на човешката същност и природа, с които ние работим вече 10 години. Един от митовете, който трябва да развенчаем, касае именно работата с човешкия потенциал и ресурс. Това не е работа за икономисти, инженери, публични администратори или юристи. Не защото нямат необходимото образование или знания, а защото са далеч от същността и познанието на човешката природа.

Човекът в най-дълбоката си същност е непредвидимо същество и ние знаем, че неговата дълбока същност е ирационална, непредвидима (неразбираема, нелогична). Точно тази вътрешна реалност предопределя и работната среда, защото тя е такава, каквато ние хората я създаваме. Работната реалност е отражение на човешките ценности, мироглед, принципи и правила.

Няма да Ви изненадаме с факта, че много от нашите клиенти са затворени за опита, т.е. без желание да се учат и усъвършенстват. Да, оказва се, че такива са повечето хора. А новите реалности в бизнеса изискват качества и ценности като отвореност към опита, готовност за промяна и учене, гъвкавост и др. Само една самоактуализираща и учеща се организация има бъдеще в непрекъснато променящата се модалност на модерното общество.

От опита си до сега ще споделим, че в 95% от фирмите и организациите, с които сме работили, макар и да не могат да дефинират ясно и точно своите затруднения, те най-често те се изразяват в следните аспекти:

– Непочтеност и обща ненадеждност;

– Злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества на работното място (статистиките показват, че всеки 3ти човек употребява психоактивни вещества на работното си място или работи под въздействието на такива);

– Насилствено поведение (това включва пасивна или активна агресия във всичките й сфери – обиди; разпространение на слухове сред служителите; клюки, сплетни, интриги, косвена ирония, сарказъм; физическа саморазправа и др.);

Нестабилност на работата (прекомерни отсъствия; текучества на персонала; „кражба на време” чрез нерагламентирани почивки за цигари, кафе, водене на лични разговори; закъснения; използване на фалшиви болнични и др.);

– Кражби, в това число на пари в брой; стоки; собственост на фирмата и др.;

– Злоупотреба с привилегии за намаления;

– Злоупотреба с фирмена информация;

– Липса на съвестност и благоразумие (липса на трудова етика; преднамерено забавяне или некачествена работа; заобикаляне и не прилагане на фирмената политика);

– Нагласи на отчуждение (противоположност на ангажираност и отдаденост);

– Неспазване на правилата за безопасност и предизвикване на инциденти, които биха довели до увреждане на собственост и прахосничество;

Саботаж чрез конкретни поведения или действия;

– Сексуален тормоз на работното място;

– Преумора, изхабяване на човешкия ресурс, „бърнаут”, ниска ефективност

Всички тези трудности са предпоставка за развитието и съществуването на „слаби звена” във всяка една фирма или организация. Модерният мениджмънт ни учи, че всъщност слабите звена на една веригата оказват въздействие върху работата на цялата верига. Казано с други думи, трудностите на дори само един неефективен служител в екипа Ви, ще се отразят върху работата и общия резултат на целия екип.

Преобладаващата до сега система за справяне с подобни проблеми на мениджмънта, изразяваща се в класации за най-добър служител; забавни фирмени тържества; наказания; понижения в йерархията; финансови глоби и т.н., провокира раждането единствено и само на посредствеността в организацията, изразяваща се в изброените по-горе примери за контрапродуктивно поведение. И не на последно място по важност, искаме да отбележим че подобно поведение е реакция, изразяваща несъгласие или неразбиране на този тип мениджмънт.

В работата си с хората, ние следваме вярването, че никой не може да накара насила някой друг да се промени, да бъде по-отговорен, ангажиран и ефективен, поемайки неговата отговорност и правейки избори вместо него. От опита си сме научили, че и най-притеснените за своя екип и най-мотивирани за промяна мениджъри и управители на фирми и организации, всъщност не винаги са готови да продължат собственото си развитие.

Изследванията показват, че цялостната ангажираност на един екип, води до създаването на правилни решения и раждането на добри идеи.

Ако вие търсите един нов подход на работа, в който всички заедно да участвате в изграждането на един работещ и ефективен екип, в който контрапродуктивното поведение е сведено до минимум, сте попаднали на точното място и точните хора.

Доверете ни се.

АТИТЮД разработи специално за нуждите на бизнеса групов формат на работа. Този формат е непозната и неизползвана до сега стратегия за развитие на екипната кохезия, сплотеност и ефективност на групата.

Стъпвайки върху нашия дългогодишен опит в работата с групи, ние предлагаме 3-месечна програма, чрез която могат да бъдат постигнати удивителни резултати, изразяващи се в придобиването и усъвършенстването на уменията за социална комуникация; справяне с конфликти на работното място; асертивно поведение; изграждане на доверие; ангажираност към работните задачи и фирмрни цели; развитие на личното майсторство; изграждане на диалог; споделена визия и способности за колективно учене.

В лидираните от нас групи участва и прекия ръководител, тъй като заедно създаваме една нова реалност. Всеки човек, който стои в собствената си субективна реалност би могъл да скрие истинските си мотиви, но в една група, каквато е и екипът, нищо не остава незабелязано.

За Ваше удобство три месечните програми са организирани в удобно време и са структурирани в следните етапи:

– Етап на предварителна работа – провеждане на интервюта, диагностика и използване на методики, с помощта на които да бъдат изведени основните лични трудности, водещи до проблеми в самата организация и екипна работа.

– Етап на изграждане на индивидуална програма за работа, съобразена с особеностите на конкретната фирма или организация.

– Групова работа с цел придобиване на социални умения и умения за обективно виждане на цялостната визия и картина чрез обучителни семинари, тренинги, ролеви игри и др.

След приключване на 3-месечния период на работа, при нужда екипът от специалисти на Атитюд осигуряват супервизия, консултиране при възникнали затруднения и проследяване на напредъка.

Нашите семинари, тренинги и обучения са базирани върху практическото взаимодействие между участниците в тях, посредством интерактивни подходи и обучение на малки групи хора в неформална среда.

Участниците сами моделират процеса, създавайки възможности за придобиване, развитие и затвърждаване на собствените си знания и социални умения в средата.

В разработените от нас формати за работа, широко използвани са различни методи и техники за активно учене: бизнес; ролеви игри; симулация; казусни ситуации; групови дискусии и др.

Нашите интерактивни обучения са фокусирани не само върху емоционалните преживявания на участниците, но и върху развитието на ефективни междуличностни умения, повишаващи нивата на компетентност в съответната област.

Убедени сме, че само постигнатите по този начин резултати могат да останат трайни и непреходни, обслужвайки конкретните Ви потребности, както и тези на фирмата или организацията.

Темите за обучения и тренинги са разнообразни, свързани с мотивацията, самоконтрола, приемането и даването на критика и поощрения, развитие на мениджърски, презентационни умения. Ето и каратко описание на някои от предлаганите от нас теми:

team-building 1Team building

Повечето хора свързват понятието „тиймбилдинг” единствено със забавни игри, весели преживявания на открито или закрито, завършващи с изобилие от храна и алкохол.Нашата концепция е малко по-различна. Ние имаме за цел да бъдем Ваш бизнес партньор, на когото да се доверите и който да Ви помогне при постигането на трайни резултати в следните няколко аспекта:

Да мотивирате Вашите служители да бъдат по-ангажирани и отговорни към работните задачи;
Да подпомогнете Вашите служители в развитието на умения за ефективно взаимодействие и сътрудничество;
Да интегрирате новите си служители, създавайки кохезия в екипа;
Да развиете усещането за взаимно доверие у служителите си;
Да изградите екип, в който всички да са взаимозависими и свързани, а не отделни членове на един отбор;
Планираните интерактивни обучения в неформална среда ще провокират не само емоционални преживявания, но и възможности за изграждане на предпоставки за личностно развитие; добронамерена комуникация; сътрудничество; диалог; отговорност; ангажираност; доверие. Това са принципите, с които би се гордяла всеки един екип, фирма или организация.

social skillsСоциални умения

Нашите тренингите и обучения в социални умения са комбинация от педагогическо обучение и вид психотерапия, чиято цел е посредством различни методи и техники на работа да подпомогнат участниците да станат социално компетентни, развивайки своите социални умения.

Английският поет Джон Дън казва „Човекът не е самотен остров”. Ние хората винаги сме заобиколени от други хора, независимо от възрастта, пола и професионалната ни реализация, с които макар и не винаги да искаме са налага да общуваме и да си взаимодействаме.

Не случайно в бланката за CV-тата, с които кандидатстваме за работа, има специално отделено място за описание на нашите социални умения. Работодателите, избирайки своите служители държат не само на техническата им подготовка, подходящото образование, но и на притежаваните социални умения. Този факт показва важността им в нашия живот.

В услуга на Вас, вашите служители и екипи, подготвените от нас програми имат за цел придобиването на взаимосвързани знания и умения, които да подпомогнат всеки отделен служител да прави и поддържа междуличностни отношения; да приема и да се интегрира в група от хора, каквато е екипът; да работи ефективно като част от екип; да оказва въздействие върху мнението, отношението и поведението на околните; да ръководи хора, а в някои случаи и цели организации; да не допуска конфликти или поне да се справя успешно с тях ако все пак се случат.

Взаимоотношения и конфликти

В една фирма или организация неминуемо присъстват конфликтите. Това е нещо съвсем очаквано, като се има в предвид, че служителите в тази фирма или организация са различни, с различни принципи, ценности, разбирания, социални умения и типове поведения. Факт е обаче, че наличието на лоши взаимоотношения в един екип, води след себе си повишаващо се психично напрежение, което оказва влияние върху ефективността и доверието на всички.

С помощта на изпълнените с преживявания семинари, обучения и тренинги, Вие ще намерите отговор на много от своите въпроси. Ще придобиете ясна представа за най-честите причини за възникването на конфликти във Вашия екип, за основните типове личности, провокиращи и участващи в конфликтите на работното място. Тъй като ние знаем, че от съществено значение за всеки един ръководител и всеки един екип е умението за изграждане на стратегии за справяне с конфликтите, наша цел е и да Ви подпомогнем именно в тази насока.

Изграждане на екипи

Изграждането на добър екип е трудна задача. Неудобната истина е, че повечето екипи са формални и зле организирани и това им пречи да работят с пълния си капацитет, позволявайки на всеки отделен служител да разгърне до край потенциала си.

Способността да се създаде екип или група от хора, независимо от тяхната форма и размери е основно умение и ключ към успеха на една фирма или организация.

Като ръководител, управител или член на екипа, ние ще Ви помогнем да разберете основни неща, които трябва да знаете за добрите екипи.

“Burnout” и управление на стреса

Всеки един от нас поне веднъж в живота си е имал усещането, че се намира под постоянен стрес, че е разочарован от другите и себе си, че е безпомощен, уморен и безсилен.

Ако това се случва на работното място, то много вероятно да сте станали жертва на синдрома „burnout”(това е състояние на емоционално, психическо и физическо изтощение, причинено от прекомерно излагане на продължителен стрес).

Синдромът на „прегарянето” е в следствие на стреса, напрежението и прави така, че проблемите да изглеждат непреодолими. Това състояние обаче може да застраши вашата работа, вашите взаимоотношения и вашето здраве.

В разработените от нас обучения и тренинги, всеки един от вас ще научи как да възвърне баланса си, да пренареди приоритетите си, да намери подкрепа и време за себе си.

Също така нашата цел е и всеки един от вас да развие умения да разпознава предупредителните признаци на стреса или предстоящото „прегаряне” и така да поддържа баланса в себе си, желанието и мотивацията за развитие и израстване на работното място, но и не само.

Делегиране на отговорности

Напоследък да сте се чувствали фрустриран или претоварен? А може би вашата кариера или бизнес са в застой?

Ако отговорът е положетелен е време да обърнете внимание на вашите умения за делегиране.

Има едно правило, което гласи, че колкото по-добър сте в работата си, толкова другите ще искат повече от Вас. И тогава броят на задачите нараства за сметка на работните часове.

Тази Ваша трудност или трудност на екипа Ви, може да се окаже чудесна възможност ако намерите начин да се справите с ограниченията и реализирате възможностите си.

Овладявайки уменията за делегиране, можете бързо да изградите силен и успешен екип от хора, както и да бъдете в състояние да отговорите на отправените към Вас нужди.

Ефективна комуникация или подобряване на уменията за общуване в бизнеса

Ефективната комуникация помага на всеки един от нас да разбере по-добре другия човек или ситуация., като ни дава възможност да изградим доверие и уважение. Ефективното общуване създава среда, в която творческите идеи, решаването на проблеми, взаимоотношенията могат да процъфтяват и да се развиват.

Опитите ни да общуваме с другите и това и опитите на другите да общуват с нас, опитвайки се да ни кажат нещо, понякога стават причина за неразбирателства, които могат да предизвикат стрес, напрежение, конфликти и фрустрация в личните или професионалните взаимоотношения.

Нашите тренинги и обучения ще Ви помогнат да придобиете знания и да развиете ефективни комуникационни умения, чрез които всеки един от вас да може да се свърже и да изгради едни по-топли и сърдечни отношения с вашите съпруг/съпруга, деца, приятели или колеги.

В процес на обновяване.

В процес на обновяване.

Свържете се с нас!